top of page

Mobile Power Hydraulik Kft. Általános Szerződési Feltételek

A MOBILE POWER HYDRAULIK Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott, és tőle igénybevett szolgáltatások teljesítését az alábbi feltételekkel vállalja. A jelen dokumentumban rögzítettel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek kizárólag külön - mindkét fél által aláírt- írásbeli megállapodás alapján érvényesek. Eltérő feltételeket rögzítő külön írásbeli megállapodás hiányában a jelen szerződési feltételekben rögzítettektől eltérő feltételek elutasítás nélkül sem alkalmazhatóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit a Szállítói szerződések felei (Szolgáltató és

Ügyfél) magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen ÁSZF rendelkezései együtt értelmezendőek és

alkalmazandóak a felek között létrejött szerződésekkel.

A MOBILE POWER HYDRAULIK Kft. földmunkagép és traktor alkatrész kereskedelemmel, továbbá javító-karbantartó munkák vállalásával foglalkozik. A javítás a javító-karbantartó szolgáltatások, minőség védelméről szóló, 16/1976/VI.14/MT számú rendelettel módosított 78/1987/XIII.14/MT számú rendelet alapján történik. Ennek megfelelően a cég vállalja a hidraulika szivattyú, hidromotor, sebességváltó, dízelmotor és futómű javítás és karbantartás munkákat. Az átvett gépekről, munkadarabokról – helyszíni javítását, karbantartást kivéve – munkfelvételi lapot ad.

 

1. Szolgáltatások igénybevétele

a. meghibásodott gépek és alkatrészek javítása: az elvégzendő munka terjedelmét a szolgáltatás igénybevevőjének (továbbiakban: Ügyfél) kell meghatároznia. Szolgáltató az Ügyfél kérésére segítséget nyújt a helyes döntés meghozatalához. Amennyiben az Ügyfél által kért szolgáltatás terjedelme nem éri el azt a mértéket, amely a szerződés tárgyának tökéletes, szakszerű működést biztosítja, Szolgáltató jogosult a munka elvégzését, illetve a megbízás elfogadását megtagadni.

b. alkatrészek vásárlása: Szolgáltató rögzíti, hogy kiváló minőségű termékeket forgalmaz. A forgalmazott termék azonosítása minden esetben az Ügyfél által megadott adatok és információk alapján történik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen, nem egyértelmű adatok alapján azonosított és szállított termék helyességét illetően. A megrendelt vagy az ügyfél hibájából helytelenül azonosított alkatrészeket szolgáltatónak nem áll módjában visszavenni vagy más alkatrész típusra kicserélni.

c. szolgáltatás megrendelése:

 személyes megrendelés: az Ügyfél személyesen a Szolgáltató jelen lévő képviselőjének adja le megrendelését szóban vagy írásban

 írásbeli megrendelés: az Ügyfél írásban, e-mail-ben vagy postai úton küldi meg Szolgáltatónak a megrendelését.

d. alkatrészek elérhetősége: Amennyiben az ajánlatban szereplő - megrendelő által megrendelt tételek- a Szolgáltató szállítójánál időközben lefogytak készletről, úgy ezért felelősséget Szolgáltató nem tud vállalni.

e. előre nem látható hibák: az előre nem látott hibák javítására a megadott árajánlat +/- 10 % javítási árváltozást vonhat maga után. Amennyiben ennek kijavítására e % nem nyújt fedezetet úgy Szolgáltató Ügyfelet tájékoztatja. A munka elvégzése a kiegészítő megállapodás után történik meg, amit külön megállapodásban felek rögzítenek.

f. külső helyszíni munkák: a külső munkáknál a Szolgáltató önhibáján kívül keletkező várakozási időt, és a munka előkészítéséhez szükséges időt munkaidőnek számolja el. A megrendelőnél végzett szolgáltatás során a szerelési helyen Ügyfél köteles gondoskodni a munkavédelmi előírások szerint szükséges személyi és tárgyi védelemről, továbbá saját költségére és felelősségére közreműködik az alábbiakról: Szolgáltató részére bocsátja a szereléshez szükséges műszaki információkat, a szereléshez szükséges segéderőt, emelőgépet, megfelelő helyiséget és tiszta gépet a javítások elvégzéséhez.

 

2. A szolgáltatás/termék átvétele

a. személyes átvétel: Javítás esetén az Ügyfél a javítás készre jelentése esetén a rendelkezésre állásról kapott értesítést követő 10 napon belül a terméket köteles elszállítani, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult tárolási díjat felszámolni. Az átvétel a Szolgáltató telephelyén történik, ahol a megrendelő az árut vagy javított egységet ellenőrzi, amennyiben lehetséges kipróbálja, az elvégzett munkát pedig munkalapon leigazolja.

b. kézbesítés útján történő átvétel: Ha az ügyfél kézbesítést kíván, az a saját felelősségére,  kockázatára és költségére történik. A kézbesítés útján küldött áru mennyiség átvétele, és minőségi átvételének első fázisa (szemrevételezése) a Szolgáltató távollétében történik. A megküldött terméket megfelelőnek, az Ügyfél által mennyiségileg és minőségileg elfogadottnak tekinti, amennyiben azt az Ügyfél kifogásaival együtt az átvételt követő munkanapon nem küldi vissza Szolgáltatónak, hiánytalan mennyiségben, a megküldöttel egyező, átvételkori állapotban.

c. a minőségi átvétel második fázisa: A minőségi átvétel második fázisa azonnal a vásárolt vagy javított alkatrész beépítése után történik. Az erőátviteli egységek speciális szerkezetek, cseréjüket csak a képzett szakember végezheti, a gyártó által előírt szerelési, ellenőrzési és tisztítási műveletek alapján. Amennyiben az egység a felszerelés után tökéletesen működik- ezt a beüzemelés után kötelezően felveendő Munkalapon vagy Számlán-külön kiemelve- fel kell tüntetni-, a minőségi átvételét (hibátlan minősítéssel) megtörténtnek kell tekinteni. Ez egyben természetesen azt is

jelenti, hogy a Szolgáltató által átadott alkatrész az átadás-átvételkor hibátlan volt. Amennyiben a mennyiségi, vagy a minőségi átvétel bármelyik fázisában hiba észlelhető, az Ügyfél a kapott alkatrészt azonnal vissza kell szállítsa/küldje a Szolgáltató telephelyére saját költségén, és a jótállási igényét a hatályos előírásoknak megfelelően be kell jelenteni. A jótállási igény elbírálásának alapfeltétele-többek között-a beszerelésről szóló, szakműhely által kiállított hivatalos számla. A mennyiségi, és/vagy a minőségi átvétel elmulasztásából- beleértve a szükséges dokumentációk kiállításának elmulasztását is-eredő kár az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató a javításra átvett terméket a készre jelentéstől számított 20 napig őrzi meg. Ezt követően-az Ügyfél írásbeli értesítését és a 10 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a korábban javításra átadott-szakszerű használatra alkalmatlan, tönkrement termék tulajdonjogával felhagyott, ezért a Szolgáltatónak jogában áll azt saját használatára értékesíteni. 10 napig köteles a terméket az Ügyfél rendelkezésére tartani, ezt követően jogosult azt harmadik személynek értékesíteni. A Szolgáltató a termék ára tekintetében az ajánlati kötöttség is fent jelölt időtartamig terheli. Fenti két esetben az Ügyfél kártérítésre nem tarthat igényt.

 

3. Tulajdonjog fenntartása

A Szolgáltató a javított vagy értékesített termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.

Amennyiben az Ügyfél a fizetéssel-bármely okból beleértve a fizetésképtelenséget is-30 napot

meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a termék visszavételére. Az Ügyfél feljogosítja a

Szolgáltatót, hogy azon ingatlanára, székhelyére, telephelyére, fióktelepére, egyéb működési helyére,

ahol a ki nem fizetett terméket tartja belépjen, és minden a Szolgáltatótól kapott és még ki nem

fizetett terméket onnan elszállítson, a már beépített egységeket a gépekből kiszereljen. Amennyiben

a Szolgáltató által átadott termék nem lelhető fel, Szolgáltató jogosult annak megfelelő értékű

zálogtárgy elvitelére. Az elszállított termék(ek)ről a Szolgáltató elismervényt állít ki az Ügyfelének.

 

4. A Szolgáltató felelősségének kizárása

A Szolgáltató felelőssége kizárt, ha a késedelem olyan körülményeken alapszik, amelyekre a

Szolgáltatónak nincs ráhatása, illetve amelyek a Szolgáltatónak nem felróhatóak. Ilyen körülmények tekintendő különösen, de nem kizárólagosan a vis-major, a Szolgáltatónál vagy alvállalkozóinál, illetve beszállítóinál előre nem látható üzemzavar, munkabeszüntetés, szállítói késés. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan estben, amikor az általa nyújtott szolgáltatás/termék meghibásodását, vagy nem megfelelő működését a szakszerűtlen szerelés, üzemeltetés, a Beépítési és Üzemeltetési

előírások megszegése vagy a gép egyéb hibája okozza. Az Ügyfél által megrendelt áru vagy szolgáltatás Szolgáltató által történt teljesítése nem jelenti azt, hogy az áru meg fog felelni az Ügyfél által elvárt minden célnak. A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatott termék kifogástalan műszaki (gyártási, szerelési és anyaghibától mentés) állapotát, és annak tulajdonjogát garantálja.

 

5. A szolgáltatás/termék ellenértéke

Szolgáltató jogosult a teljesített szolgáltatás/termék(ek) ellenértéke, amelyet az Ügyfél köteles számla ellenében megfizetni. A fizetés történhet (a) készpénzben, az áru átvételekor, (b) postai vagy futárcég útján utánvétellel ,(c) egyedi megállapodás alapján banki átutalással. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a teljesítésig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

6. Jótállás

A Szolgáltató az alábbi korlátozott és feltételes jótállást vállal az általa nyújtott szolgáltatásokra/termékekre. A jótállási idő a számla teljesítési dátumával kezdődik.

- Földmunkagépek és traktorok nagyjavítása esetén 6 hónap, de ezen belül max. 500 üzemóra

- Fődarabok cseréje vagy teljes felújítása esetén 6 hónap, de ezen belül max. 500 üzemóra (motorok,

váltók, futóművek, hidraulika szivattyúk, hidromotorok)

- Működést befolyásoló egyéb alkatrészek cseréje esetén 3 hónap, de ezen belül max 250 üzemóra

Felújítás esetében az eredeti termékből visszaépített alkatrészekért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A jótállás elbírálásának alapfeltétele, minimálisan a „Beépítési előírások”-ban előírt munkálatok megfelelő eredménnyel való elvégzése. Amennyiben a gép gyártója ezen túlmenően, egyéb munkálatokat is előír, azt is kötelező elvégezni. A Jótállási megállapodás a Szolgáltató és végfelhasználó Ügyfél (végfelhasználó ügyfél aki nem viszonteladó) között áll fenn, vagyis a jelen pillanatban részletezett jótállás csak az eredeti értékesítés felhasználójáig érvényes.

A jótállási igény azon a napon tekintendő bejelentettnek, amikor az Ügyfél valamennyi, az igény

elbíráláshoz szükséges, jelen iratban felsorolt dokumentumot is a Szolgáltató rendelkezésére

bocsátotta. Abban az esetben, ha a jótállás tartamán belül a termék meghibásodna, a terméket megbontatlan állapotban a Szolgáltató telephelyére kell szállítani, és a következő dokumentumokat mellékelni:

 a vételről szóló számla és munkalap

 a szakműhelyben történt beszerelésről szóló részletes számla, melynek egyértelműen és

részletesen tartalmaznia kell az elvégzett munkálatokat. pl: a gyári, eredeti olaj-és szűrő

típusát, a lecserélt olaj minőségét, az elvégzett munkák részletes felsorolását, a csere után

elvégzett, valamint a jármű kilométer/üzemóra állását. Fentiek hiányában a jótállási igény nem érvényesíthető.

A felelősség (szavatosság és garancia) nem terjed ki:

- használt vagy bontott alkatrészek értékesítése esetén

- amennyiben az új alkatrészt, melyet megvásárolnak, nem szakszerviz épít be

- a vállalással össze nem függő munkákra

- a vállalásban nem szereplő javítás-karbantartó munkákból származó hibákra

- a nem cserélt (ajánlatban, munkalapon nem szereplő) alkatrészek hibájából adódó hibákra

- rendeltetés ellenes használatból adódó meghibásodásokra

- nem szakszervizünk általi beavatkozás esetén

- amennyiben a szavatossági időn belül, cégünkkel nem végeztetik el igazolhatóan a szervizeket

- a szavatossági idő alatt a szolgáltató a javított gép helyett cseregép biztosítására nem kötelezhető,

továbbá ügyfél leállásából származó semmilyen költsége nem háríthatóak át szolgáltatóra.

- továbbá azokért a hibákért, amelyek abból származnak, hogy ügyfél a kötelező kárenyhítési

kötelezettséget elmulasztotta, még akkor sem ha azok az eredeti javítási hiányosságból erednek.

Jótállási igényét ügyfél a kapott számla alapján érvényesítheti az említett határidőn belül, amely

határidőt mindig a számla teljesítési időpontjától kell számítani.

A minőségi kifogást a hiba közlésétől számított legkésőbb 15 napon belül megvizsgálásra kerül és az

amennyiben megalapozott úgy a javítást Szolgáltató megkezdi.

 

7. Jogviták eldöntése

A Szolgáltató és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy az egymás közötti vitájukat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a felek tárgyalása nem vezet eredményre, a jogvita rendezésének helyét illetően, kötelezően elfogadják a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

 

Kelt: Nagytarcsa, 2019-10-22

bottom of page